คำถามที่ต้องใช้ในการสร้าง Personas 
รบกวนกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดค่ะ
 
 
 

Free Download Buyer Persona Template For Your Marketing