how-to-create-buyer-persona-book

คุณรู้จักลูกค้าในอุดมคติดีแค่ไหน?


คุณไม่สามารถขายของให้ลูกค้าของคุณได้ ถ้าคุณไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร คุณรู้จักภูมิหลังของลูกค้าดีแค่ไหน เป้าหมาย และสิ่งที่ท้าท้ายคืออะไร คุณรู้ว่าเขาสนใจหรือต้องการอะไร อายุ โรงเรียนที่เรียน มีลูกทั้งหมดกี่คน ในชีวิตประจำวันของคนเหล่านี้ทำอะไรบ้าง

การสร้าง buyer Persona จะช่วยให้คุณพัฒนาการขายได้อย่างเหลือเชื่อ

การที่ไม่รู้คำตอบจากที่ได้ถามในย่อหน้าแรกนั้น จะยากในการวางแผนกำหนดทิศทางการทำตลาดหรือการขาย

ในไฟล์นี้จะเป็น Template ของคำถามที่ต้องใช้ในการหา Buyer Persona ของคุณ