cover-how-to-create-buyer-personas.png

Buyer Personas คือหนึ่งในขั้นตอนแรกๆ ในการทำ Marketing การที่เรารู้ Personas ทำให้เราสามารถตั้ง Target ได้ถูกต้อง ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง

ใน Ebook เล่มนี้ ประกอบไปด้วย

  • อะไรคือ Buyer Personas 
  • อะไรคือ Negative Personas
  • เราจะทำ Personas ไปใช้อย่างไร
  • วิธีการสร้าง Personas
  • Template สำหรับการสร้าง

เนื้อหาจัดทำเป็นภาษาไทยทั้งหมด 18 หน้า คลิก ! เพื่อดาวน์โหลดฟรี "วิธีการสร้าง Buyer Personas" กันเถอะค่ะ